Generalforsamling 2020

GF  2020 blev afholdt virtuelt d. 3 februar 2021

Referat Generalforsamling 2020.
Dato; 3. februar 2021, online.
Klokken; 19:00
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om det faglige selskabs virksomhed i det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent: siden marts ´15 = 300 kr.
5. Fremlæggelse af revisors årsberetning, samt det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af næstkommende års budget.
6. Indkomne forslag
Forslag til ændring af og tilføjelser til vedtægter:
A) § 5.2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på selskabets hjemmeside www.lymfoedembehandling.dk , samt i fagbladet Fysioterapeuten med mindst 6 ugers varsel. Dette ændres til: Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker via ”Nyhedsbrev” til medlemmerne af det faglige selskab samt ved opslag i den lukkede gruppe på Facebook og på selskabets hjemmeside www.lymfoedembehanling.dk med 6 ugers varsel.
B) § 7.1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2-3 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, forskudt for hinanden. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Dette ændres til: Bestyrelsen har som minimum 5 medlemmer og maksimum 9 medlemmer, samt 2 suppleanter. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg ved hver GF. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
C) Tilføjelse § 7.6 Bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af det faglige selskab som udpeges til arbejdsopgaver som for eks. høringssvar, planlægning af kurser og temadage, kan honoreres indenfor rimeligt niveau for dette arbejde.
D) Tilføjelse § 7.5 Tegningsberettigede for DSFL er foreningens siddende formand for bestyrelsen, foreningens aktuelle kasser og foreningens aktuelle sekretær.
7. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter
På valg i 2020
Kirsten Hedeager er på valg, og ønsker genvalg.
Patricia Braun-McKnight er på valg, og ønsker genvalg.
Merete Celano Wittenkamp er på valg, og ønsker genvalg.
Ikke på valg i 2020
Marianne Holt er ikke på valg.
Pia Vordingskjold Christiansen er ikke på valg.
Anna Pedersen er ikke på valg.
Merete de Seue Qvistgaard - suppl - er ikke på valg.
Ingeborg Eding Niemeijer - suppl - er ikke på valg.
Kathrine Benjaminsen er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Stine Sørensen har tilkendegivet interesse i at indtræde i bestyrelsen.
8. Eventuelt

 


1) Ann Sofie Orth fra DFys vælges. Ann Sofie forklarer hvordan dette online møde gerne skal fungere. Spilleregler sættes op. Herefter bliver GF erklæret godkendt i forh. til indkaldelse m.m.
2) Til referent-funktion kommer der ikke andre forslag end den fra bestyrelsen – Ingeborg godkendes.
3) Formand Kirsten får ordet og inviterer til bestyrelsesmedlemmers egen korte præsentationen. Herefter formandens beretning, som pga Corona-perioden spænder fra GF 2019 til dd. februar 2021 Det har været både spændende, travlt óg på en måde også stille.
Der er ingen spørgsmål eller kommentarer. Beretningen godkendes. Sendes ud til medlemmerne.
4) Kontingent fastholdes på 300 kr årligt.
5) Pia Christiansen, kasserer, kan fortælle at regnskabet er godkendt af revisor. Der er en stor ’kassebeholdning”, og der efterspørges ideer til glæde for alle medlemmer. Et forslag fra Kirsten H er, at brug nogle penge til legater ifm de store konferencer. Et medlem foreslår at gøre temadag/kursusdag gratis for medlemmerne. Der sendes dokument ud til medlemmerne.
6) A: denne formulering godkendes: Indkaldelse til den årlige General Forsamling sker via direkte mail til medlemmerne af det faglige selskab samt lægges på selskabets hjemmeside www.lymfoedembehanling.dk med 6 ugers varsel.
B: godkendes som beskrevet.
C: godkendes med den aftale, at selskabets medlemmer ved næst kommende lejlighed (efter først kommende bestyrelsesmøde) informeres om beløbets nedre og øvre grænse.
D: godkendes.
7) Valgt til fortsat at være en del af bestyrelsen: Kirsten (efter konstitueringen ikke som formand), Merete og Patricia. Stine Sørensen vælges ind.
8) Ingen spørgsmål eller bemærkninger under eventuelt.