Generalforsamling 2022

GF 2022 blev igen afholdt midt i landet i Odense på Odins Havnepark

 REFERAT generalforsamling 2022 

Afholdt den 10.-05-22 

Klokken: 12.00 – 13.00 

  1. Valg af dirigent = Anna fra bestyrelsen godkendes. 
  1. Valg af referent = Ingeborg fra bestyrelsen godkendes. 
  1. Formandens beretning om det faglige selskabs virksomhed i det forløbne år –  se nedenfor 

Dog fremhæves her: 

Der lød en tak til Patricia Braun-Mcknight og Katrine Benjaminsen for bestyrelsesarbejdet.  

Kirsten Hedeager fik en takke-tale og gaver for hele sin store indsats for lymfødembehandling lokalt, nationalt og internationalt, for vores faggruppe – nu DSFL m.m. 

  1. Fastsættelse af kontingent: siden marts ´15 = 300 kr. Ingen ændring 
  1. Fremlæggelse af revisors årsberetning, samt det reviderede regnskab til godkendelse. Godkendes. 

Fremlæggelse af næstkommende års budget. Ingen kommentarer, godkendes 

  1. Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af selskabet som har udført særligt arbejde gennem flere år for selskabets interesser, herunder bestyrelsesarbejde til livsvarigt æresmedlem af det faglige selskab. Dette giver den pågældende mulighed for gratis deltagelse i medlemsarrangementer og medlemskab af den lukkede facebookgruppe og mulighed for at stå på behandlerliste trods udmeldelse af Danske Fysioterapeuter og Fagligt selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling. Godkendt.  

 

Forslag fra Merete Qvistgaard: 7.1 Bestyrelsen har som minimum 5 medlemmer og maksimum 9 medlemmer, samt 2 suppleanter. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg ved hver GF. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ændres til: Bestyrelsen har som minimum 5 medlemmer og maksimum 9 medlemmer, samt 2 suppleanter. Det tilstræbes derved at Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg ved hver GF. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.Godkendt. 

 

  1. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter.  

 

På valg i 2022  

Merete Celano Wittenkamp er på valg, ønsker genvalg.  Er genvalgt 

Ikke på valg i 2022 

Marianne Holt er ikke på valg. 

Pia Vordingskjold Christiansen er ikke på valg. 

Anna Pedersen er ikke på valg. 

Merete de Seue Qvistgaard er ikke på valg. 

Ingeborg Eding Niemeijer er ikke på valg. 

Stine Sørensen er ikke på valg.  

 

Rikke Djursner fra Nordsjællands hospital og 

Pia Prange fra Skejby sygehus er valgt ind i bestyrelsen. 

  1. Eventuelt.  

Nordisk Kongres 8.-10. september i Oslo. Husk mulighed for legatsøgning.  

2023 International kræft konference i Amsterdam.   

  1. Nyt fra arbejdspladserne. 

Holbæk sygehus: fysioterapeuterne er glade for at have fået rådighed over flere hjælpemidler og dermed bedre muligheder for vejledning og behandling af patienter – hjælp til selvhjælp.  

Der konstateres igen, at der er stor forskel på fysioterapeuternes muligheder når man sammenligner arbejdspladser. 

Lymfepress-maskiner diskuteres.      

Herefter tak for god ro og orden 😊  

 


Formandens beretning
Året 2021-2022 har igen været præget af Covid-19 med restriktioner og nedlukninger, så planlagteaktiviteter og møder for det faglige selskab måtte ændres flere gange.
Efter online-generalforsamlingen for dels 2020 og 2021 holdt bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde i onlineformat, hvor bla. ny formand skulle vælges efter 22 år. Heldigvis valgte afgående formand Kirsten at forblive som medlem af bestyrelsen, hvilket jeg har sat stor pris på.
Desuden byder den øvrige bestyrelse ind på arbejdsopgaver, så man som nyvalgt formand ikke står helt alene, og det vil jeg gerne sige jer allesammen en meget stor tak for.


Siden generalforsamlingen har alle 8 bestyrelsesmøder faktisk været i online format på nær 1 hel arbejdsdag i Odense. Dertil har enkelt bestyrelsesmedlemmer haft nogle onlinemøder i underudvalg.


På arbejdsdagen i september diskuterede vi blandt andet formål, visioner og fremtid for det faglige selskab. Vi har flere drømme og planer for vores faglige selskab, men mange af vores planer er desværre rykket ud i fremtiden, da covid-19 har begrænset vores aktiviteter. Så bær over med os,
hvis I fortsat synes at det er sparsomt med medlemsaktiviteterne i selskabet.

Vi har haft diskussioner om udvikling af flere kurser som kan tages i forlængelse af grunduddannelsen og ruste medlemmer til valg af kompressionsbandager, kompressionsstrømper samt anvendelse af
målemetoder samt områdespecifikke kurser indenfor genital-lymfødem og hovedhalskræft. Der er flere ting i støbeskeen til jer.


Et andet tema på arbejdsdagen var også synlighed overfor jer medlemmer samt udadtil. Vi sender nyhedsbreve minimum 2 gange årligt, men i den lukkede Facebook gruppe kun for selskabets medlemmer har vi mulighed for hurtigt at dele nyheder med jer, så I ikke går glip af aktuelle arrangementer og gode faglige inputs. Jeg vil derfor varmt anbefale jer at deltage i
facebookgruppen, selvom I ikke ellers anvender sociale medier, da I får adgang til opdaterede nyheder lige præcis der. Det er samtidig en platform som alle medlemmer må anvende til at søge sparring og debattere blandt fagfæller.

Selskabet har desuden oprettet en Linkedin profil, hvor viforsøger at synliggøre selskabet overfor samarbejdspartnere og industri.

Der er forskel på hvad vi deler på Facebook og på Linkedin, så måske I også skal holde øje med os på Linkedin.


Trods Covid-19 har vi heldigvis haft glæde af følgende faglige aktiviteter i det forgange år:
International Conference on Physical Therapy in Oncology (ICPTO) konferencen blev 3-4. maj afviklet af Dutch Institute of Allied Health Care, Danske Fysioterapeuter, det faglige selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi samt vores selskab med deltagelse af næstformand Marianne
Holt, som dels har brugt mange timer med den øvrige arrangørgruppe samt i en rolle som moderator på online-konferencen. Marianne gjorde fantastisk flot som moderator på de 2 dage, og jeg håber at der var nogen af jer, som havde mulighed for at deltage.

Marianne er fortsat i arrangørgruppen, som arbejder på en ny konference i Amsterdam i 2023, så vi kan få lymfologi på programmet ved næste gang.


Kurset om manuel behandling af fascier med Tiina Lahtinen fra Finland skulle have været afholdt i maj sammen med ICPTO, men det lykkedes at afvikle kurset med fysisk fremmøde hele 2 dage i slutningen af oktober, hvor næstformand Marianne igen var primus motor. Det er mit indtryk at det
var med højt læringsudbytte samt glæde over at kunne deltage på kursus igen, selvom jeg ikke selv havde mulighed for at deltage.


Næste arrangement, som også har været udsat 2 gange, var afviklingen af International Lymphedema Framework Conference (ILF) 18.-20 november i København, hvor konferencen blev afviklet med både fysisk fremmøde og onlinedeltagelse. Kirsten og undertegnede har deltaget i utallige onlinemøder med planlægning af konferencen.

I alt 6 medlemmer fra bestyrelsen havde fået mulighed for at deltage via legater eller arbejdspladsernes velvillighed. Mest heldige var vi  4 fra bestyrelsen, som var fysisk tilstede, da man går glip af at møde fagfæller og besøge udstillerne med alle deres produkter ved online deltagelse. Derudover havde bestyrelsen valgt at arrangere get2gether party for jer medlemmer, som var til stede på konferencen, og det var så skønt endelig at mødes med jer igen. Det kan være værd at overveje ved andre konferencer, hvor der er flere deltagende medlemmer fra selskabet, så vi kan netværke og udveksle viden.


Lymfødemuddannelsen afvikles dette halvår med nogle måneders forsinkelse i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol i København. Kirsten, Marianne og Stine fra bestyrelsen deltager som medhjælpere på uddannelsen, som varetages af undervisere fra Føldi skolen og som mange af
jer medlemmer sikkert er blevet uddannet af. Hvis alt går vel, udklækkes 22 nye kolleger 10. juni, og vi håber selvfølgelig, at de nyuddannede kommer godt i gang med specialet og finder vej her til vores faglige selskab.


Som fagligt selskab modtager vi en hel del henvendelser fra Dansk Selskab for Fysioterapi, som er vores paraplyorganisation for de 17 selskaber. Vi deltager så vidt muligt i de halvårlige dialogmøder, afgiver høringssvar når det er relevant og deltager i relevante møder og webinars.

I forbindelse med overdragelse af kursusaktiviteter fra Danske Fysioterapeuter til Dansk selskab for Fysioterapi samt ansættelse af en uddannelseskonsulent kommer vi til at holde møde med Dansk selskab for Fysioterapi om vores selskabs kurser og vores behov fremadrettet. Kirsten og Merete Q har sammen bestyrelsesmedlemmer fra øvrige faglige selskaber deltaget i fokusgruppeinterview med DSF om hvilke behov og arbejdsopgaver, vi gerne ville have hjælp til via et fælles sekretariat.
Vores ønske er at kunne overdrage de mere administrative tunge arbejdsopgaver som EAN opkrævninger ved kurser, udsendelse af nyhedsbreve, annonceringer i fagbladet m.m. til en central
person i Dansk Selskab for Fysioterapi, da det er nogle af de opgaver, som kan drille os i bestyrelsen.

I bund og grund vil vi i bestyrelsen nok helst nørde i det faglige felt til glæde for jermedlemmer.

Så vi ser med forhåbninger frem til hvordan mulighederne mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og vores selskab bliver fremad rettet.
Jeg vil sige tak til jer medlemmer – dejligt at I er med i selskabet for uden jer, ville der jo ikke være noget selskab eller nogen bestyrelse til at sætte lymfologi på dagordenen indenfor fysioterapi. Men I som medlemmer må meget gerne komme med forslag til kurser og temadage til os i bestyrelsen via den ene eller den vej.

Og så vil jeg slutte formandens beretning med at give en stor tak til
bestyrelsen for deres indsats. Bestyrelsen er en skøn blanding af forskellige kompetencer og med vidt forskellige ideer, men med en fælles passion for lymfologi.

Jeg er ikke tilhænger af fortsat
mange bestyrelsesmøder i onlineformat, da vi vist alle har det bedst med fysiske møder, hvorsnakken går livligt. Derfor håber jeg at det fremover bliver lidt nemmere at mødes.

I løbet af året har Patricia Braun McKnight ønsket at træde ud af bestyrelsen efter flere år og Kirsten Hedeager takker nu af som bestyrelsesmedlem siden 1996 og som formand fra 2000-2021. Derfor er der
plads til nye medlemmer i bestyrelsen. Vi vil meget gerne invitere nye ind i bestyrelsen, og jeg kan love, at man som nyt bestyrelsesmedlem får lov at være ”med på en kigger” og selv byde ind på arbejdsopgaver ud fra interesser og kompetencer.


Merete Celano Wittenkamp
Formand 
Dansk selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling