Vedtægter

Vedtægter

1.  Navn

1.1 Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

www.lymfoedembehandling.dk

 Et selskab tilknyttet Dansk Selskab for Fysioterapi.

2.  Formål

2.1 Selskabets formål er gennem kurser, møder, publikationer og på anden måde at udbrede kendskabet til selskabets arbejdsområde, samt formidle samarbejde mellem institutioner og personer, der har tilknytning til arbejdsområdet.

Gennem at:

  • Bistå som konsulent i uddannelsesplanlægningen af den faglige videreuddannelse til fysioterapeutisk lymfødembehandling. Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor fysioterapeutfaglig lymfødembehandling.
  • Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.
  • Varetager medlemmernes faglige interesser og repræsenterer medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.

3.  Medlemskab

3.1 Kun medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan optages som medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Selskab.

3.2 Ophør af medlemskab sker ved skriftlig (elektronisk) meddelelse til Danske Fysioterapeuter. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører ophør af medlemskab og genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.

3.3 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder vedtægterne. Eksklusion kan indankes for Dansk Selskab for Fysioterapi.

4.  Kontingent og regnskab

4.1 Kontingent til Selskabet fastsættes ved den årlige generalforsamling.  Kontingentet betales en gang årligt, til Danske Fysioterapeuter ved første kvartalsopkrævning eller ved indmeldelse.

4.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

4.3 Revision af selskabets regnskab foretages af revisor før generalforsamlingen. De vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.

5.  Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i det første halvår.

Indkaldelse til den årlige General Forsamling sker via direkte mail til medlemmerne af det faglige selskab samt lægges på selskabets hjemmeside www.lymfoedembehanling.dk med 6 ugers varsel.

5.3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af fremmødte. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, - dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der kan dog afgives stemme ved fuldmagt. Afstemning foretages ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

5.4 Inden afholdelse af generalforsamlingen fremlægges regnskabet for revisor.

5.5 Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant kan gøre dette senest på generalforsamlingen. 

5.6 Dagsorden samt indkomne forslag fremsendes til medlemmer af selskabet 7 dage før generalforsamlingen.

5.7 Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om faggruppens virksomhed i det forløbne år

3. Fastsættelse af kontingent

4. Fremlæggelse af revisors årsberetning, samt det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af næstkommende års budget.

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

6. Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af motiveret dagsorden.

6.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår til selskabets medlemmer med minimum 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved annoncering på selvskabets hjemmeside www.lymfoedembehandling.dk, samt ved skriftlig indkaldelse til selskabets medlemmer. 

7.  Bestyrelse

7.1  Bestyrelsen har som minimum 5 medlemmer og maksimum 9 medlemmer, samt 2 suppleanter. Det tilstræbes derved at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg ved hver GF. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, Suppleanter vælges for 1 år ad gangen

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og web-master, samt eventuelle poster efter bestyrelsens beslutning.

7.3 I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

7.4 Det er bestyrelsens ansvar udover at varetage selskabets almindelige anliggender:

  • At der udgives minimum et nyhedsbrev om året, dette mailes til hvert medlem.
  • At der så vidt muligt afholdes to årlige arrangementer af faglig karakter, som f.eks. temadag, symposium, kursus.
  • At formandens beretning, fra generalforsamlingen, lægges på hjemmesiden.

7.5   

  • Tegningsberettigede for DSFL er foreningens siddende formand for bestyrelsen, foreningens aktuelle kasser og foreningens aktuelle sekretær.

7.6

  • 7.6 Bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af det faglige selskab som udpeges til arbejdsopgaver som for eks. høringssvar, planlægning af kurser og temadage, kan honoreres indenfor rimeligt niveau for dette arbejde.

7.7

  • 7.7 Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af selskabet som har udført særligt arbejde gennem flere år for selskabets interesser, herunder bestyrelsesarbejde til livsvarigt æresmedlem af det faglige selskab. Dette giver den pågældende mulighed for gratis deltagelse i medlemsarrangementer og medlemskab af den lukkede facebookgruppe og mulighed for at stå på behandlerliste trods udmeldelse af Danske Fysioterapeuter og Fagligt selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling.

 

 

8.  Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi.  Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der kan dog afgives stemme ved fuldmagt.

9.  Andre organisationer

9.1 Selskabet kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.

10.  Danske Fysioterapeuters fagblad

Selskabet kan benytte Danske Fysioterapeuters fagblad i henhold til de til en hver tid gældende retningslinjer herfor.

11.  Øvrige rettigheder og pligter

11.1 Selskabet er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål. I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1,4:

”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen, samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår)”.

12.  Nedlæggelse

12.1 Selskabet kan nedlægges, såfremt det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte, og en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt de stemmeberettigede tilslutter sig dette med 3/4 flertal.

12.2 Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter.

12.3 Generalforsamlingen tager beslutning om, hvorledes evt. formue skal anvendes.